arrow-down

SZKOLENIA I CERTYFIKACJE

W ramach działalności spółki Wydawnictwo Saperskie organizowane są szkolenia indywidualne jak i zbiorowe.

W skład zespołu szkolącego, w zależności od tematyki i potrzeb, wchodzą:

 • byli żołnierze zawodowi z składów minerskich patrol rozminowania działających na terenie Polski;
 • żołnierze grup EOD działających podczas misji w Afganistanie, Iraku, Czadzie;
 • byli operatorzy – pirotechnicy z jednostek specjalistycznych Policji, Straży Granicznej;
 • strażacy (druhowie) z jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej,
 • doświadczony psycholog z uprawnieniami, który praktykę zdobył na stanowisku psychologa jednostki wojskowej;
 • lekarze medycyny – specjaliści z chirurgii i ortopedii urazowej, którzy praktykę i doświadczenie zdobywali in. na misjach
  w Iraku i Afganistanie;
 • pedagodzy z zakresu szkolenia podstawowego (klasy 0-4);
 • pedagodzy z klas 5-8 jak i szkól ponadpodstawowych;
 • inni specjaliści w zależności od tematyki i potrzeb szkolenia.

Miejsce zajęć: cała Polska
Informacje: szkolenia@saperskie.pl

LISTA SZKOLEŃ

Szkolenia specjalistyczne z Zarządzania Kryzysowego

 • szkolenia z potencjalnych zagrożeń i zasad postępowania w palcówkach oświatowo – wychowawczych;
 • szkolenia z zasad zachowania się w czasie wystąpienia sytuacji krytycznych dla różnych środowisk (grup społecznych);
 • szkolenia specjalistyczne z Obrony Cywilnej;
 • szkolenia specjalistyczne z użycia amunicji wybuchowej;

Każde szkolenie, w zależności od tematyki i zakresu kończy się wewnętrznym sprawdzianem z zakresu tematyki szkolenia i wystawieniem certyfikatu (zaświadczenia) o zakresie szkolenia, tematyce i przygotowaniu kursanta do wykonywania danych czynności związanych z amunicją wybuchową.

Miejsce zajęć: cała Polska
Informacje: szkolenia@saperskie.pl

Inne szkolenia, prace, w tym:

 • specjalistyczna pomoc prawną w sprawach związanych z zastosowania amunicji wybuchowej;
 • wykonywanie ekspertyz i operatów zagrożeń niemilitarnych;
 • wydawnictwa specjalistyczne związane z amunicją wybuchową;
 • sprawdzanie terenu na okoliczność występowania zagrożeń powojennych i powojskowych oraz ich usuwaniem;
 • nadzór saperski;
 • nadzór archeologiczny;
 • inne prace specjalistyczne i szkolenia specjalistyczne.

Miejsce zajęć: cała Polska

Informacje: uslugi@saperskie.pl

arrow-up

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.