arrow-down

SERIE WYDAWNICZE

Wydawnictwo Saperskie prowadzi działalność związaną z opracowaniem i wydawaniem specjalistycznych opracowań z dziedziny zagrożeń niemilitarnych, związanych głównie z pozostałościami powojennymi i powojskowymi, szkoleniem specjalistycznym dorosłych i młodzieży z zakresu postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia, wykonywanie ekspertyz związanych z zagrożeniami, sprawdzaniem terenu na okoliczność występowania pozostałości powojennych i powojskowych, doradztwem specjalistycznym.

WYDANE SERIE

 1. Zbiór aktów prawnych.
  Wraz z Aneksem jest specyficzną formą Instrukcji przeznaczoną dla szerokiego grona osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, szczególnie ich neutralizacji związanych z niewybuchami amunicji bojowej. Zawarto nim wszelkie dane na temat zasad bezpieczeństwa, zasad postępowania podczas odnalezienia, zabezpieczenia, neutralizacji pozostałości powojennych i powojskowych, podstaw prawnych związanych z działalnością pododdziałów specjalistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek Policji, Straży Granicznej, jednostek samorządowych, państwowych, podmiotów gospodarczych zajmujących się oczyszczaniem terenu.
 1. Katalog Granaty ręczne
  Zawiera opis, przeznaczenie, typ, wersję, rysunki, zdjęcia i przekroje większości granatów wyprodukowanych i użytych w konfliktach wojennych od 1900 r. do chwili obecnej. Przeznaczony jest do szkolenia z identyfikacji granatów ręcznych, danych technicznych jak i podczas prac związanych z neutralizowaniem ich niewybuchów.
 1. Katalog Środki minersko zaporowe stosowane w Wojsku Polskim od 1944 r.
  został opracowany z myślą o specjalistach – saperach. Ujęto w nim, ładunki saperskie, zapały, spłonki wybuchowe, zapalniki, miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne, morskie i rzeczne, specjalne, stosowane w Wojsku Polskim od 1944 r do chwili obecnej. Przeznaczony jest do szkolenia oraz identyfikacji występujących środków zaporowych i minerskich w SZ RP.
 1. Katalog Miny lądowe przeciwpiechotne, Cz. I.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje min przeciwpiechotnych (AP) produkowanych i stosowanych w konfliktach zbrojnych od 1900 roku do chwili obecnej. Integralną częścią jest opracowywany katalog Miny lądowe przeciwpiechotne, Cz. II.
 1. Katalog Miny lądowe przeciwpancerne Cz. I.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje min przeciwpancernych (AT) produkowanych i stosowanych w konfliktach zbrojnych od 1900 roku do chwili obecnej. Integralną częścią jest opracowywany katalog Miny lądowe przeciwpancerne, Cz. II.
 1. Katalog Ładunki saperskie i amunicja artyleryjska b. Układu Warszawskiego (b. ZSRR) do 1956 r.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje amunicji saperskiej, granaty moździerzowe, granaty o napędzie rakietowym, granaty i pociski artyleryjskie stosowane przez b. ZSRR i państwa b. Układu Warszawskiego do 1956 r (w tym okres wojenny z lat 1939-1945).
 1. Katalog Amunicja artyleryjska b. ZSRR (państw b. Układu Warszawskiego) po 1956 r.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje granatów moździerzowych, granatów i pocisków artyleryjskich stosowanych przez b. ZSRR po 1956 r. (stosowane w niektórych krajach do dnia dzisiejszego).
 1. Katalog Amunicja rakietowa (ZSRR, Federacja Rosyjska).
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje amunicji o napędzie rakietowym, począwszy od granatników przeciwpancernych po rakiety taktyczno operacyjne i strategiczne.
 1. Katalog Miny niemieckie i ładunki saperskie do 1945 r.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje amunicji saperskiej stosowanej przez armię niemiecką od 1930 roku do końca II wojny światowej. Zawarte w nim są opracowania min, ładunków saperskich i zapalników.
 1. Katalog Granaty moździerzowe i artyleryjskie Niemcy do 1945 r.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje granatów moździerzowych, granatów i pocisków artyleryjskich, pociski o napędzie rakietowym, bomby lotnicze stosowane przez armię niemiecką od 1914 roku do końca II wojny światowej.
 1. Katalog Zapalniki do bomb lotniczych. Amunicja strzelecka produkcji niemieckiej, rosyjskiej do 1989 r.
  Gdzie zawarto charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje podstawowych zapalników do bomb lotniczych i dane o amunicji strzeleckiej i amunicji małokalibrowej.
 1. Katalog Zapalniki do granatów moździerzowych i artyleryjskich – Niemcy do 1945 r.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje podstawowych typów i rodzajów zapalników do granatów moździerzowych i artyleryjskich stosowanych przez armię niemiecką od 1930 roku do końca II wojny światowej.
 1. Katalog Bomby lotnicze – Polska do 1939 r. Miny morskie stosowane na Bałtyku do 1945 r.
  Zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje podstawowych typów i rodzajów bomb lotniczych produkowanych przez Polskę do 1939 r. oraz większość typów torped i min morskich stosowanych na Bałtyku do 1945 r.
 1. Załącznik (aneks) do katalogów Miny światowe. Niektóre typy min ppanc., ppiech., specjalnych, oświetleniowych oraz zapalników produkcji (ZSRR) Rosji i państw b. Układu Warszawskiego.
  Gdzie zawarto dane techniczne, rysunki, schematy, itp. min produkowanych i stosowanych przez (ZSRR) Rosję i państwa b. Układu Warszawskiego na terenie Polski do 2008 r. W załączniku opracowano podstawowe dane o amunicji strzeleckiej z lat 1945 -2008 r.
 1. Aneks Podstawowe typy i rodzaje niewybuchów amunicji bojowej najczęściej odnajdywane na terenie Warszawy i okolic
  Gdzie zawarto dane techniczne, rysunki, schematy najczęściej odnajdywanych niewybuchów amunicji bojowej wraz z tabelą wstępnego rozpoznania i zasadami postępowania w sytuacji odnalezienia przedmiotu niebezpiecznego.

#1 Granaty ręczne

Opis i charakterystyka granatów użytych w konfliktach wojennych od 1900 do chwili obecnej.

#2 Toksyczne środki TSP

Określenia, tabele, dane i objaśnienia znaczeń stosowanych przy określaniu właściwości TSP.

#3 Zbiór aktów prawnych

Zasady bezpieczeństwa, postępowania podczas odnalezienia, zabezpieczenia, neutralizacji amunicji bojowej.

Wydawnictwo Saperskie na bieżąco opracowuje obowiązujące akty prawne dotyczące sprawdzania terenu, stosowania właściwych przepisów bezpieczeństwa. Opracowywane katalogi amunicji bojowej zawierają dane większości wyprodukowanych i stosowanych rodzajów i typów amunicji bojowej tj. min ppanc., min ppiech., min moździerzowych, granatów i pocisków artyleryjskich, amunicji saperskiej, bomb lotniczych i wiele innych rodzajów uzbrojenia.

PLANOWANE SERIE

 1. Katalog Amunicja bojowa. Miny ppanc. Cz. 2. zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje min przeciwpancernych (AT) produkowanych i stosowanych w konfliktach zbrojnych od 1900 roku do chwili obecnej a nie ujętych w Części I, głównie konstrukcje min przeciwpancernych, głównie z państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, Azji. Integralną częścią jest opracowywany katalog Miny lądowe przeciwpancerne, Cz. I.
 2. Katalog Amunicja bojowa. Miny ppiech. Cz. 2. zawiera charakterystykę, dane techniczne, rysunki, zdjęcia, przekroje min przeciwpiechotnych (AP) produkowanych i stosowanych w konfliktach wojennych od 1900 roku do chwili obecnej. Integralną częścią jest opracowywany katalog Miny lądowe przeciwpiechotne, Cz. I.
 3. Katalog Typy pocisków i granatów artyleryjskich nie wdrożonych do seryjnej produkcji. Niemcy do 1945 r. Oznaczenia i opisy. Jest to katalog przeznaczony głównie dla pododdziałów specjalistycznych Sił Zbrojnych RP (Patroli Minerskich i Grup EOD) jak i policyjnych zespołów minersko – pirotechnicznych. Zawiera opisy granatów artyleryjskich i moździerzowych wraz z ich właściwościami produkcji niemieckiej, które nie weszły do masowego użycia, a są odnajdywane na terenie Polski i Europy (jako tzw. porzucona amunicja).
 4. Katalog Amunicja bojowa. Amunicja bojowa USA i innych krajów stosowana w latach 1940 –2010 podczas konfliktów zbrojnych – cz. I i cz. II. w którym zawarto podstawową amunicję bojową (w tym granaty artyleryjskie i moździerzowe, amunicję rakietową, bomby lotnicze) stosowaną na wszystkich obszarach działań bojowych (min. Korea, Wietnam, Laos, Irak, Afganistan).
 5. Katalog Amunicja bojowa. Katechizm sapera. Zbiór porad jak zachować się w terenie zagrożonym wybuchami i zasady pracy z nimi. Unikanie zasadzek i ataków. Jest to opracowanie przeznaczone dla wszystkich osób, które przebywają w rejonach byłych lub prowadzonych działań bojowych. Zawiera podstawowe wskazówki, jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem wejścia na tereny zagrożone niewybuchami amunicji bojowej, wskazówki, jakie elementy wskazują na istnienie zagrożenia, itp.
 6. Katalog Amunicja bojowa. AID, samopały, samodziały, samoróbki; (ang. Improvised Explosive Devices – Improwizowany Ładunek Wybuchowy). W źródłach informatycznych (Internet) wiele jest materiałów poglądowych na ten temat wraz z skutkami wybuchów. W opracowaniu tym podjęto próbę scharakteryzowania improwizowanych konstrukcji wybuchowych czy też improwizowanych innych urządzeń z jakimi spotykali się żołnierze w misjach stabilizacyjnych czy operatorzy policyjni w swojej niebezpiecznej pracy przy usuwaniu tego typu zabawek z naszego, spokojnego, codziennego bytu. Materiał został zebrany z różnych źródeł, zarówno dostępnych w systemach internetowych, z własnych doświadczeń, od żołnierzy będących uczestnikami misji stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie, opracowań dla EOD obowiązujących w armii amerykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej, słowackiej. Katalog ten będzie tylko udostępniany dla funkcjonariuszy – specjalistów z służb zajmujących się neutralizacją IED. Nie będzie możliwości zakupu jego przez osoby i instytucje nie biorące udziału w swojej etatowej pracy z neutralizacją IED-ów. Dla tych podmiotów w opracowaniu jest krótki przewodnik, w którym zawarto informacje, jakie charakterystyczne cechy wskazują na możliwość zastosowania IED-a lub innego urządzenia niebezpiecznego wraz z podstawowymi ,zalecanymi zasadami postępowania w tego typu zdarzeniach.
 7. Katalog Amunicja bojowa. Leksykon w którym ujęte są dane na temat właściwości stosowanych materiałów wybuchowych. Wzory do obliczeń. Balistyka wybuchu (strefy zagrożeń). Porady.
 8. Katalog Środki chemiczne –TST. Opracowanie 6 albumów (części); – dane w tomie I,II,III.

#1 Miny lądowe przeciwpiechotne część 2

Charakterystyka min stosowanych od 1900 roku do chwili obecnej.

#2 Amunicja bojowa USA i innych krajów

Podstawowa amunicja bojowa stosowana na obszarach działań bojowych.

#3 Katechizm sapera

Wskazówki, porady zachowania się na terenach zagrożonych wybuchami.

arrow-up

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.