Zbiór aktów prawnych – zasady bezpieczeństwa, postępowania

20-08-2018

Wydawnictwo Saperskie sp. z .o.o. pomimo skupienia się na działalności w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym zagrożeń związanych z pozostałościami powojennymi i powojskowymi, głównie z niewybuchami amunicji bojowej, przygotowało wiele opracowań i materiałów dotyczących prawnych aspektów działalności podmiotów gospodarczych zajmujących się oczyszczaniem terenu z niewybuchów (działalność minersko – saperska), instytucji państwowych i samorządowych, w tym Wojewodów, Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, inwestorów.

Wykonując zlecenie w 2014 r. dla Szefostwa Wsparcia Inżynieryjnego Sztabu Generalnego, dotyczącego opracowania Systemu Identyfikacji Niewybuchów wraz z bazą danych, zwróciłem w tym względzie uwagę osobie z którą współpracowałem w realizacji zlecenia. Problem ten nie został jednak rozwiązany. Zebrane dokumenty, rozporządzenia, wytyczne jakie w tej dziedzinie zostały wydane zawierają wiele błędów formalno – prawnych, a których wyjaśnienia nie podjęła się żadna instytucja do tego powołana. Błędy prawne, jakie zostały stworzone przez Ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz.1007 z póżń. zm. tj. test Ustawy ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. poz. 283, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. nr 135, poz. 1140), są do dnia dzisiejszego powielane i wydawane. Ustawy, rozporządzenia i decyzje posiadają wiele aspektów niezgodności prawnych, dających furtę prawną do podjęcia działalności nie w pełni zgodnej z istniejącymi aktami. Działalności która stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa utraty życia i zdrowia oraz daje możliwość niekontrolowanego pozyskiwania materiałów wybuchowych. Więcej informacji na temat aktów prawnych i niejasności dotyczących prac z niewybuchami amunicji bojowej zawarte są w opracowanym Zbiór Aktów Prawnych wraz z Aneksem. Niektóre niejasności formalno – prawnych będą się ukazywały na stronie „Wydawnictwa Saperskiego”.

Opracował: kpt. w st. spocz. inż. Szczepan Dąbek

Katalogi amunicji bojowej.

Zestaw katalogów amunicji bojowej zawiera dane większości wyprodukowanych i stosowanych rodzajów i typów amunicji bojowej tj. min ppanc., min ppiech., min moździerzowych, granatów i pocisków artyleryjskich, amunicji saperskiej, bomb lotniczych i a także innych rodzajów uzbrojenia.

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.