Vademecum bezpiecznej rodziny

11-11-2018

Wzrastające od kilku lat zagrożenia bezpieczeństwa naszych rodzin, powodowane wzrostem rozwoju technicznego, otwarciem się Polski na świat, nieograniczony dostęp do różnych źródeł informacji oraz brak jednolitego opracowania zasad i sposobów zapobiegania i postępowania w sytuacji ich wystąpienia, spowodowało podjęcie przez spółkę Wydawnictwo Saperskie opracowania poradnika pod tytułem Vademecum bezpiecznej rodziny. Ujęte w nim zostały zasady postępowania w zdarzeniach, w których może uczestniczyć każdy z nas, zagrażają bezpieczeństwu naszemu lub naszej rodzinie.

W opracowaniu poradnika skorzystano z dostępnych źródeł informacji, wiedzy i wieloletnim doświadczeniu specjalistów z różnych dziedzin, w tym pracowników Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów policyjnych, wojskowych, pedagogów, lekarzy, prawników, itp.

Rozwój techniczny powoduje, że coraz więcej jest zdarzeń w których występują ciężkie obrażenia ciała, zaburzenia funkcji życiowych, tj. zaburzenia oddychania i krążenia, krwotoki, utrata przytomności, zatrucia środkami psychotropowymi, lekarstwami, środkami TSP , porażenia prądem czy udział w wypadkach drogowych. Szybkie udzielanie pomocy, właściwe zachowanie i postępowanie może decydować o przeżyciu lub zmniejszenia skutków wystąpienia zagrożenia. Jeżeli nie można spodziewać się otrzymania fachowej, specjalistycznej pomocy w przeciągu kilku minut, należy wykonać czynności ratownicze i ratunkowe, które się zna i które są konieczne. Stąd stało się konieczne stałe nauczanie i doszkalanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych zanim dotrą specjalistyczne jednostki. Jest ot moralny, społeczny i prawny obowiązek każdego z nas.

Nauka zachowania się w sytuacjach, kiedy istnieje zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa, gdzie właściwe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej winno znane być powszechne, gdyż nie wiadomo, kiedy wystąpi taka potrzeba, kiedy i od kogo my sami lub nasi najbliżsi będą takiej pomocy potrzebowali. Obecnie istniejący cykl szkolenia z bezpieczeństwa, kończy się wraz z edukacją w szkole, chyba że uczestniczymy z własnej inicjatywy w innych formach nauczania. Dostępne opracowania są rozbudowane, opisujące jedno zdarzenie i postępowanie wynikające z niego. Opracowania resortowe (Policja, Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna, itp.) są trudno dostępne dla zwykłego obywatela, który nieraz nie wie, gdzie szukać informacji o istniejących zagrożeniach.

Vademecum bezpiecznej rodziny składa się z kilku działów, w których zostały opracowane istniejące lub mogące się pojawić w niedalekiej przyszłości zagrożenia. Są to:

Zagrożenia naturalne (przyrodnicze) – w którym opisano występujące zagrożenia i postępowanie w czasie ich wystąpienia, takie jak: burze i wyładowania atmosferyczne; wiatry; śnieżyce i mrozy; powodzie; osuwiska; upały; lawiny, itp.

Zagrożenia techniczne – gdzie przedstawiono postępowanie w czasie ich wystąpienia, takie jak: zagrożenia chemiczne (TSP);zagrożenia radiacyjne; katastrofy budowlane; awarie energetyczne; katastrofy w ruchu lądowym; katastrofy powietrzne (upadek statku powietrznego); katastrofy żeglugowe (śródlądowe);

Zagrożenia o charakterze lokalnym (miejscowym) – gdzie ukazano zagrożenia oraz zasady postępowania w celu ich uniknięcia jak i właściwego zachowania się w czasie ich wystawienia, takie jak: pożar (w tym pożar pojazdu mechanicznego); porażenie prądem elektrycznym; niewybuchy i niewypały; utonięcia; zasłabnięcia; wypadki drogowe, itp.

Ewakuacja – zawiera podstawowe zasady prowadzenia ewakuacji, zachowania i postępowania w sytuacji powstania zagrożeń związanych bezpośrednio z ewakuacją.

Zagrożenia o charakterze przestępczym (terrorystycznym) – gdzie przedstawiono min. zagrożenia narkotykami i używkami; cyberprzemoc, zagrożenia informatyczne – cyber terroryzm; zamachy terrorystyczne z użyciem urządzeń wybuchowych; zamachy terrorystyczne z użyciem broni palnej; zamachy terrorystyczne z użyciem innych środków i sprzętu technicznego (środki chemiczne, pojazdy, itp.); podejrzane przesyłki, pozostawione obiekty; kiedy są wzięci zakładnicy (zostaniesz zakładnikiem); postępowanie w trakcie prowadzonej akcji antyterrorystycznej; oddziaływanie na psychikę człowieka, panikę, psychologią tłumu.

Załącznik Pierwsza pomoc przedmedyczna – gdzie zawarte są wskazówki, porady i zalecenia, jak udzielać pomocy. Zawarta jest podstawowa wiedza z tematyki prowadzenia akcji ratunkowej i ratowniczej, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, zachowanie się w sytuacjach szczególnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w poradniku z którego są udostępniane na stronie www.bezpiecznarodzina.edu.pl .

System Informacyjny Saper

SI Saper jest to nowatorski system wraz z bazą danych o amunicji bojowej produkowanej i stosowanej od 1900 roku do chwili obecnej we wszystkich konfliktach zbrojnych. Pozwala on na szybką identyfikację odnalezionych niewybuchów amunicji bojowej i przedmiotów niebezpiecznych.

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.