System informacyjny „SI SAPER”

20-08-2018

Tereny Polski w dalszym ciągu skrywają wiele tajemnic z pozostałości po konfliktach, jakie przetoczyły się przez nasz kraj od XVII do I połowy XX wieku. Wiele pozostałości powojennych i powojskowych w dalszym ciągu zalega na byłych i obecnych poligonach i placach ćwiczeń oraz w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych, głównie Północnej Grupy Wojsk b. ZSRR. Zakończenie planowanego oczyszczania i rozminowania terenu Polski zakończono w 1954 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej Konstantego Rokossowskiego, a następnie przystąpiono do interwencyjnego podejmowania pozostałości powojennych. Zasady te określono Zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. (M.P. 1953 nr 35 poz. 445); uchylony Zarządzeniem nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1974 r., poz. 202 i Zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 21 marca 1953 r. (Monitor Polski nr A -30 poz. 379), oba akty prawne zostały uchylone Obwieszczeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. poz. 782 cz. I. Po uchyleniu powyższych aktów prawnych, brak jest obecnie rządowych podstaw do funkcjonowania systemu oczyszczania terenu. Istnieją wytyczne, zarządzenia resortowe (MON) oparte na wymienionych powyżej aktach prawnych.

Problemem, nie rozwiązanym dotychczas jest brak jednolitego, centralnego systemu zbierania danych o odkrytych, zebranych i zneutralizowanych obiektach amunicji wybuchowej i innych przedmiotach niebezpiecznych, który spowodował istniejący bałagan w archiwizowaniu danych o sprawdzonym i oczyszczonym terenie jak i istniejącym zagrożeniu. Podmioty gospodarcze podpisujące i realizujące umowy związane z oczyszczaniem terenu, często naginające prawo, nie przekazywały i nie przekazują do żadnej istniejącej bazy danych o oczyszczeniu danego obszaru oraz o znalezieniu, podjęciu i neutralizacji amunicji wybuchowej z danego terenu. System wspomagający oczyszczanie terenu istniejący w strukturach MON-u gromadzi dane o odnalezieniu i zrealizowaniu zgłoszeń o przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych przez pododdziały specjalistyczne SZ RP.

Pełniąc przez wiele lat obowiązki oficera odpowiedzialnego za działanie minerskich patroli rozminowania na terenie województwa mazowieckiego oraz praktycznie uczestnicząc w podejmowaniu i neutralizacji niewybuchów amunicji bojowej, praktycznie poznałem problemy, które nie zostały do dnia dzisiejszego rozwiązane prawnie z tej dziedziny. Tworzony obecnie „SI Saper” ma na celu ujednolicenie obowiązujące dokumentację, szkolenie, stworzyć podstawy do właściwego, prawnego określenia możliwości, zakresu i zadań dla poszczególnych jednostek resortowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych działających w obszarze sprawdzania i oczyszczania terenu z niewybuchów amunicji bojowej oraz stworzenia bazy z danymi o obiektach wybuchowych i niebezpiecznych (bazy danych o amunicji wybuchowej (bojowej) jak i tworzenia Mapy zagrożeń niemilitarnych na których będą zaznaczone tereny sprawdzone i oczyszczone
z pozostałości powojennych i powojskowych oraz charakterystyka działań sprawdzających na danym terenie jak i obszary o potencjalnym zagrożeniu występowania niewybuchów amunicji bojowej lub innym zagrożeniu życia i zdrowia obywateli.

Twórcy systemu informatycznego SI Saper zapraszają do współpracy wszystkie osoby, instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze do współpracy w aktualizacji bazy danych.

Opracował: kpt. w st. spocz. inż. Szczepan Dąbek

Granaty ręczne

Publikacja zawiera opis, przeznaczenie, typ, wersję, rysunki, zdjęcia i przekroje większości granatów wyprodukowanych i użytych w konfliktach wojennych od 1900 r. do chwili obecnej. Katalog zawiera 435 stron, opisujących 236 pozycji (sztuk) granatów,1206 zdjęć, rysunków, przekrojów.

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.