Jak to jest z uprawnieniami do wykonywania prac minersko-saperskich w podmiotach gospodarczych

18-08-2018

Zmiany ustrojowe i rozwój nowych dziedzin działalności gospodarczej polegającej na oczyszczaniu terenu z przedmiotów niebezpiecznych (PKD 38.21.Z. Zbieranie odpadów niebezpiecznych i PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych) spowodował powstanie podmiotów zajmujących się oczyszczaniem terenu z pozostałości powojennych i powojskowych tj., z niewybuchów, niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.

Założycielami i pracownikami w tych podmiotach często są byli pracownicy służb mundurowych, tj. żołnierze zawodowi i policjanci, którzy praktycznie poznali ryzyko związane z pracami minersko – saperskimi. Pomimo posiadanego doświadczenia, wiedzy specjalistycznej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej muszą zdawać egzamin przed komisją kwalifikacyjną przy Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia, aby móc wykonywać prace w środowisku cywilnym, choć byli uznawanymi specjalistami w tej dziedzinie w środowisku służb mundurowych.

Wiele jednak osób założyło działalność spoza tego środowiska, którzy na mocy istniejących aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r . o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz.1007 z póżn. zm. (test Ustawy ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. poz. 283, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 135, poz. 1140) zdali egzamin przed komisją kwalifikacyjną ( szkolenie wraz z egzaminem zgodnie z w/w ustawą trwa od 16 – do 24 godzin lekcyjnych), działającą przy Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w Zielonce, kiedy na podstawie wydanego Zaświadczenia (Certyfikatu) stają się specjalistami w dziedzinie amunicji wybuchowej, prowadząc działalność i prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, organizowaniem szkoleń uprawniających do tego typu prac, kończących się „ponoć” egzaminem państwowym.

Jeżeli kończy się szkolenie złożeniem egzaminu państwowego to organizator szkolenia powinien wydać świadectwo ukończenia kursu z okrągłą pieczęcią herbową. A takich świadectw żaden ośrodek szkoleniowy z dziedziny prac minersko – saperskich nie wydaje.

W piśmie Komisji Kwalifikacyjnej egzaminującej osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, nr KK/Pr/09 stwierdzono, że: Program szkolenia ujęty w rozporządzeniu nie obejmuje problematyki prowadzenia prac związanych z z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych.

Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Departament Zezwoleń I Koncesji nr DZiK-I-6611-1-230/08/EGW stwierdza, że: kwestia oczyszczania, a także ewentualnych szkoleń w tym zakresie pozostaje w wyłącznej kompetencji Ministra Obrony Narodowej. Pismem z dnia 29 lipca 2014r nr DBG – VI-024-2/3/14; DBG/2991/14 Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki stwierdza w pkt. 2 że: .Komisja Kwalifikacyjna nie wydaje pozwoleń na wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem terenu i neutralizacją niewybuchów amunicji bojowej, lecz potwierdza – na podstawie zdanego egzaminu – że dana osoba dysponuje przygotowaniem zawodowym umożliwiającym wykonywanie prac związanych z dostępem do MWC , w tym prac związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych (w praktyce głównie z niewybuchów i niewypałów).

Te pisma są w posiadaniu naszego Wydawnictwa.

Wobec przytoczonych powyżej treści, należy się zastanowić, czy wydawane zaświadczenia (certyfikaty) przez Komisję kwalifikacyjną przy WIU w Zielonce są dokumentami uprawniającymi do prac z niewybuchami amunicji bojowej czy tylko jest to swojego rodzaju furta do prowadzenia działalności. Na podstawie tych zaświadczeń, organa państwowe i samorządowe są wprowadzane w błąd przy wydawaniu decyzji zezwalających na neutralizację niewybuchów amunicji bojowej jak i zakup materiałów wybuchowych i detonujących do tego typu prac przez podmioty gospodarcze.

Jednocześnie rodzi się pytanie, odkąd Ministerstwo Gospodarki zajmuje się prawnymi aspektami dotyczącymi amunicji bojowej (niewybuchów, niewypałów, porzuconej amunicji), kiedy głównym wykonawcą podejmującym i neutralizującym ją są Specjalistyczne Pododdziały Sił Zbrojnych RP, lub specjaliści – pirotechnicy z pododdziałów specjalistycznych podległych pod MSWiA (Policji, Straży Granicznej).

Więcej informacji można znaleźć w Zbiorze aktów prawnych wraz z aneksem.

Opracował: kpt. w st. spocz. inż. Szczepan Dąbek

  1. Oczyszczanie – odnalezienie, podjęcie, neutralizacja
  2. MWC – skrót od: materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Zbiór aktów prawnych

Podstawowe akty prawne normujące działalność związaną z sprawdzeniem (oczyszczeniem) terenu z PWiN. Zasady bezpieczeństwa, postępowania podczas odnalezienia, zabezpieczenia, neutralizacji amunicji bojowej.

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 11500,00 PLN w całości opłacony.