arrow-down

AKTUALNOŚCI

03-12-2018

Transport materiałów niebezpiecznych, w tym TSP i niewybuchów amunicji bojowej

Różnorodność zagrożeń niemilitarnych, rozwój przemysłu chemicznego, organicznego i technologicznego powoduje zwiększenie na środki przemysłowe, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka jak i środowiska. Stwarzają realne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślinności w wyniku skażenia biologicznego lub chemicznego, wybuchu, pożaru, zapylenia, hałasu, drgań lub wibracji. Efektem transportu ładunków niebezpiecznych…
AktualnościCzytaj więcej >
17-11-2018

„Zardzewiała śmierć” – problem, z którym spotykamy się na codzień

Chociaż od działań wojennych na ternie Polski upłynęło ponad 70 lat to dalszym ciągu jej pozostałości są groźne dla społeczeństwa. Zardzewiała śmierć corocznie zbiera swoje żniwo i pomimo ciężkiej pracy saperów z Pododdziałów Specjalistycznych Sił Zbrojnych ciągle wiele jej zalega w ziemi. Pojazdy z napisem Patrol Saperski nader często spotykane…
AktualnościCzytaj więcej >
11-11-2018

Vademecum bezpiecznej rodziny

Wzrastające od kilku lat zagrożenia bezpieczeństwa naszych rodzin, powodowane wzrostem rozwoju technicznego, otwarciem się Polski na świat, nieograniczony dostęp do różnych źródeł informacji oraz brak jednolitego opracowania zasad i sposobów zapobiegania i postępowania w sytuacji ich wystąpienia, spowodowało podjęcie przez spółkę Wydawnictwo Saperskie opracowania poradnika pod tytułem Vademecum bezpiecznej…
AktualnościCzytaj więcej >
20-08-2018

Zbiór aktów prawnych – zasady bezpieczeństwa, postępowania

Wydawnictwo Saperskie sp. z .o.o. pomimo skupienia się na działalności w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym zagrożeń związanych z pozostałościami powojennymi i powojskowymi, głównie z niewybuchami amunicji bojowej, przygotowało wiele opracowań i materiałów dotyczących prawnych aspektów działalności podmiotów gospodarczych zajmujących się oczyszczaniem terenu z niewybuchów (działalność minersko – saperska), instytucji…
AktualnościCzytaj więcej >
20-08-2018

System informacyjny „SI SAPER”

Tereny Polski w dalszym ciągu skrywają wiele tajemnic z pozostałości po konfliktach, jakie przetoczyły się przez nasz kraj od XVII do I połowy XX wieku. Wiele pozostałości powojennych i powojskowych w dalszym ciągu zalega na byłych i obecnych poligonach i placach ćwiczeń oraz w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych, głównie…
AktualnościCzytaj więcej >
18-08-2018

Jak to jest z uprawnieniami do wykonywania prac minersko-saperskich w podmiotach gospodarczych

Zmiany ustrojowe i rozwój nowych dziedzin działalności gospodarczej polegającej na oczyszczaniu terenu z przedmiotów niebezpiecznych (PKD 38.21.Z. Zbieranie odpadów niebezpiecznych i PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych) spowodował powstanie podmiotów zajmujących się oczyszczaniem terenu z pozostałości powojennych i powojskowych tj., z niewybuchów, niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.…
AktualnościCzytaj więcej >
arrow-up

Wydawnictwo Saperskie Sp. z. o. o. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000570573. Kapitał zakładowy 21500,00 PLN w całości opłacony.